Inspektor UDT – czy może rejestrować pracowników badanej jednostki kamerą lub telefonem?

Zdarza się, że w toku prowadzenia czynności kontrolnych Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego prowadzi wideorejestrację operowania urządzeniami technicznymi. W przypadku działalności przemysłowej kontroli mogą podlegać między innymi takie czynności jak operowanie przez pracowników żurawiem czy suwnicą. Inspektor UDT rejestrując czynności pracy urządzeniem utrwala niejednokrotnie wizerunek pracowników za pomocą kamery, telefonu służbowego lub innego urządzenia przenośnego. Takie działanie może budzić wątpliwości pracowników robotniczych lub działu bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście legalności. W przypadku oceny czy przedmiotowa czynność rejestracji nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych powinno się uznać, że Inspektor UDT wykonuje swoje obowiązki w zgodzie z prawem.

Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego

Podstawą prawną regulującą czynności Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego jest Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Zgodnie z art. 24, ust. 1 rzeczonej Ustawy, Czynności dozoru technicznego wykonują pracownicy jednostek dozoru technicznego, zwani dalej „inspektorami”, na podstawie upoważnienia wydanego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego oraz legitymacji służbowej. Powyższe nie dotyczy czynności dozoru technicznego w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W rzeczonych podmiotach wykonują je inspektorzy, którzy na podstawie odrębnych przepisów są uprawnieni do dostępu do informacji niejawnych. Ważne jest zatem by Inspektor UDT wykonywał swoje czynności w oparciu o przedstawione upoważnienie i legitymację służbową.

Inspektor UDT jest uprawniony do przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego

Jakie zatem czynności może podejmować Inspektor w toku kontroli? Katalog możliwych czynności został sprecyzowany w Ustawie, niemniej pojawia się w niej również termin innych czynności, które nie są już zdefiniowane jasno. Wyłączeniem dla czynności prowadzonych przez Inspektora UDT będzie, zgodnie z art. 3 Ustawy o dozorze technicznym, urządzenie techniczne, nad którym prowadzone są prace naukowo-badawcze, górnicze szybowe urządzenie wyciągowe oraz urządzenie techniczne w podziemnym wyrobisku zakładów górniczych.

Urząd Dozoru Technicznego jako organ uprawniony

Ustawa o dozorze technicznym, art. 28, pkt 5 mówi, że , ust. 1, mówi, że Inspektor UDT jest uprawniony do przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego. Dodatkowo może on dokonywać rzeczone czynności w celu ustalenia prawidłowości eksploatacji urządzenia technicznego, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego. Zgodnie z art. 26, pkt 1, przedsiębiorca, u którego dokonywane są czynności dozoru technicznego ma obowiązek zapewnienia obecności osoby konserwującej i obsługującej urządzenie techniczne. Dodatkowo, zgodnie z art. 31, ust. 2, przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, ma obowiązek na polecenie inspektora wykonać czynności przy urządzeniu technicznym. Oznacza to, że Inspektor posiada umocowanie prawne do nakazania pracy przy urządzeniu technicznym w toku dokonywania kontroli oraz czynności wykonywane przez pracowników przy urządzeniu może rejestrować w celu dowodowym.

Błędem jest próba zawarcia umowy powierzenia z UDT

Obowiązki administratora danych osobowych

W omawianym przypadku działanie Inspektora należy uznać za prawnie dopuszczalne na podstawie przepisów Ustawy o dozorze technicznym. Na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanie danych przez Inspektora UDT odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli należy uznać, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Niejednokrotnie pojawiają się działania ze strony administratorów polegające na próbie ewidencjonowania udostępnienia danych osobowych lub nawet próby zawarcia z UDT umowy powierzenia.

W opisywanej sytuacji nie dochodzi do przekazania danych przez administratora Inspektorowi Urzędu Dozoru Technicznego, ponieważ czynność rejestracji Inspektor wykonuje samodzielnie, na potrzeby UDT. Błędem jest próba zawarcia umowy powierzenia z UDT, z racji tego, że UDT działa na mocy Ustawy o dozorze technicznym i pozyskuje dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje przekazywane przez administratora Inspektorowi UDT będą udostępniane na mocy art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą o dozorze technicznym. Obowiązkiem administratora jest zewidencjonowanie faktu udostępnienia danych w odpowiednim rejestrze.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Hasła kluczowe:

Przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Dozoru Technicznego

Kontrola UDT a RODO

Uprawnienia Inspektora UDT

Udostępnianie danych Inspektorowi UDT

Ustawa o dozorze technicznym a RODO

Rejestrowanie pracowników w toku kontroli UDT


AUTOR: Tomasz Wącirz