Czy wolno ujawniać dane pracowników na listach kontaktowych w miejscach widocznych na terenie zakładu pracy, na identyfikatorach lub na stronach internetowych pracodawcy?

Popularnym rozwiązaniem stosowanym przez zakłady pracy jest umieszczanie, w miejscach widocznych, list kontaktowych pracowników poszczególnych komórek przedsiębiorstwa. Pracodawcy, również na swoich stronach internetowych, umieszczają dane kontaktowe zatrudnionych przez siebie pracowników. W celach identyfikacyjnych stosowane są identyfikatory lub specjalne naszywki na ubrania robocze z imieniem i nazwiskiem pracownika. Oceniając czy rzeczone działanie nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych, uznać należy, że pracodawcy publikujący dane służbowe pracownika, robią to w zgodzie z prawem. Danymi służbowymi będą imię, nazwisko, służbowy numer telefonu i adres mail

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ujawniania danych

Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. I PK 590/02 nazwisko i imię stanowi skierowany na zewnątrz znak rozpoznawczy osoby fizycznej i wymienienie go (ujawnienie) przez inny podmiot by umożliwić identyfikację danej osoby nie może być zasadniczo uznane za działanie bezprawne. Warunkiem koniecznym jest również to by wspomniane ujawnienie, z punktu widzenia towarzyszących mu okoliczności, nie łączyło się jednocześnie z naruszeniem innych dóbr osoby, której dane dotyczą, przykładowo czci, prywatności lub godności osobistej.

Sąd Najwyższy stwierdził, że ujawnienie przez pracodawcę imienia lub nazwiska pracownika nie będzie stanowić bezprawnego naruszenia dobra osobistego

Sąd Najwyższy stwierdził również, że ujawnienie przez pracodawcę imienia lub nazwiska pracownika nie będzie stanowić bezprawnego naruszenia dobra osobistego nawet jeśli ujawnienie miało miejsce bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą. Warunkiem koniecznym jest usprawiedliwione celem działanie pracodawcy, które łączy się z jego zadaniami i obowiązkami, do których zaliczyć można prowadzenie przedsiębiorstwa. Ponadto pracodawca powinien móc wykazać, że ujawnienie danych jest niezbędne z punktu widzenia realizowanego celu oraz nie narusza praw i wolności pracownika.

Wyrok mówi również, że nie można odebrać pracodawcy możliwości ujawniania nazwisk poszczególnych pracowników, którzy zajmują określone stanowiska w ramach instytucji. W przeciwnym wypadku doprowadzić by to mogło do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy. W dodatku rzeczone utrudnienia nie znajdowałyby żadnego rozsądnego uzasadnienia służącego ochronie interesów czy praw pracownika.

Powszechna praktyka, stanowisko GIODO i PUODO

Powszechną praktyką, przemawiającą za tym, że dane służbowe pracownika stanowią informację zasadniczo jawną jest umieszczanie ich na drzwiach w zakładach pracy, na tabliczkach informacyjnych przed wejściem do biur, na pieczątkach imiennych, pismach, które są sporządzane w związku z wykonywaną pracą, a także zamieszcza się je i prezentuje w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach.

Stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z wyrokiem z dnia 19 listopada 2003 r. I PK 590/02 podtrzymane było również w opiniach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotychczas nie zmienił stanowiska organu w przedmiocie sprawy. Co prawda wyroki Sądu Najwyższego nie stanowią prawa, niemniej są wykładnią prawa. W oparciu o wykładnię wydawane są opinie prawne, stąd uznać można, że umieszczanie list kontaktowych zawierających służbowe dane pracowników w miejscach widocznych na terenie zakładu pracy, identyfikatorach lub na stronach internetowych pracodawcy jest działaniem zgodnym z prawem.

niedopuszczalnym będzie, z punktu widzenia prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prawa autorskiego, publikowanie wizerunku pracownika bez jego zgody

Powyższe dotyczy danych służbowych pracownika. Niedopuszczalnym będzie, z punktu widzenia prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prawa autorskiego, publikowanie wizerunku pracownika bez jego zgody. Niedozwolone jest również ujawnianie prywatnego numeru telefonu, prywatnego adresu czy prywatnego adresu poczty elektronicznej, chyba że szczegółowe (inne) przepisy stanowią inaczej. Publikowanie wizerunku pracownika wymaga każdorazowo uzyskania jego zgody (art. 81.1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Podstawy prawne:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2003 r. I PK 590/02

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Hasła kluczowe:

Ujawnianie danych pracownika.

Identyfikator pracownika, a RODO.

Dane kontaktowe pracowników, a RODO.

Publikowanie danych pracowników na stronie internetowej.

Ujawnianie danych przez pracodawcę.

Wykorzystywanie wizerunku pracownika.

Dane służbowe, a RODO.

Ochrona danych osobowych pracownika.


AUTOR: Tomasz Wącirz